• Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz Cookies

Serwisu autentyk.co

 

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność naszych Użytkowników Serwis msbuty.pl, prowadzony pod adresem www.msbuty.pl wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Serwisu, jakie Dane Osobowe są gromadzone podczas korzystania z Serwisu i w jaki sposób następnie są przetwarzane.

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Serwisu – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników Serwisu – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu obowiązujących w Serwisie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca – OSW ul. Kontuszowa 10 01-345 Warszawa nip 5222447342, adres e-mail: info@autentyk.co , numer telefonu: 660 632 401 – który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Polityka Prywatności została przyjęta przez Usługodawcę w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

 

Umowa sprzedaży i Profil w Serwisie

 1. Usługodawca zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z RODO. Realizacja wyszczególnionych w pkt. 6.e uprawnień następuje poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres e-mail: info@autentyk.co lub listownie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 2. W związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca gromadzi następujące Dane Osobowe o Użytkownikach Serwisu: imię i nazwisko, firma, adres (miejscowość, ulica numer domu lub mieszkania, kod pocztowy kraj) adres e-mail, numer telefonu, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji do Serwisu i składania Zamówienia oraz następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu, dla złożenia Zamówienia oraz dla zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji Zamówień i Umów sprzedaży.
 3. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania Zamówienia nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych Usługodawca nie udostępnia podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników Serwisu. Jedyną sytuacją, w której Usługodawca może udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od siebie, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Użytkownika Serwisu podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 4. Realizując obowiązek informacyjny określony przepisami RODO, Administrator danych informuje, że:
  1. podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz świadczenia usługi Profilu w Serwisie; podanie adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newslettera;
  2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) tj.:
   a) w przypadku przetwarzania na cele marketingowe lub usługi Newsletter - na podstawie udzielonej zgody;
   b) w przypadku przetwarzania na cele realizacji Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Profilu w Serwisie opisanych szczegółowo w Regulaminie Serwisu w Serwisie - na podstawie umowy;
   c) w celach księgowych i podatkowych - na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od towarów i usług;
   d) w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń - w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  3. dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
   a) operatorowi płatności w celu złożenia przez Użytkownika Serwisu zlecenia płatniczego i dokonania płatności;
   b) firmie kurierskiej/operatorowi pocztowemu w celu zorganizowania dostawy Towaru;
   c) operatorowi platformy internetowej, w której funkcjonuje Serwis;
   d) uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, co do zasady przez okres świadczenia usługi Profilu w Serwisie; w przypadku danych przetwarzanych w celach księgowych i rachunkowych mogą być one przechowywane przez okres pięciu lat od początku roku następującego po roku dostarczenia Towaru i wystawienia Użytkownikowi faktury/paragonu; możliwe jest przechowywanie danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia;
  5. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia, a w zakresie usługi Profilu w Serwisie, Newslettera oraz w celach marketingowych także do żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora możliwe jest także wniesienie sprzeciwu, co do ich przetwarzania;
  6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

 

Newsletter

 1. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Usługodawcę lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika wyraźną wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Usługodawca.
 3. Realizując obowiązek informacyjny określony przepisami RODO w zakresie usługi Newsletter, Administrator danych informuje, że:
  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla otrzymywania informacji handlowej (newslettera);
  2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;
  3. dane mogą być przekazane także partnerom handlowym Usługodawcy oraz uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych;
  5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.